Sameier og borettslag

Radonmåling for sameier, borettslag i Oslo og omegn.

Radontjenesten tilbyr radonmåling for sameier og borettslag i Oslo,  Akershus og omegn. Vi kan bistå med rådgivning og radontiltak ved høye radonverdier.

Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg. Statens Strålevern sier tiltak må iverksettes når radonkonsentrasjonen i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Statens Strålevern anbefaler regelmessige radonmålinger, og alltid etter ombygginger. Radonkonsentrasjonen kan endres over tid pga. setningsskader, ombygging, endring i ventilasjonsforhold, og endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet.

Radonmåling med sporfilm for borettslag og sameierEt forsvarlig vedlikehold av eiendommen innebærer at styret sørger for at det blir gjort noe med skadelige radonkonsentrasjoner i luften. Alle som har oppholdsrom i underetasjer, eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan, bør måle radonkonsentrasjonen.

Generelt er den enkelte andelseieren ansvarlig for det indre vedlikeholdet av sin bolig og sameiet eller borettslaget har ansvaret for vedlikeholdet av alt fellesareal. I tillegg er borettslaget også ansvarlig for vedlikehold av deler av bygningsmassen.

Det kan være en fordel for alle at ansvaret for tiltak mot radon tilhører sameiets/borettslagets vedlikeholdsplikt. Dette kan også være en del av det lovpålagte HMS Internkontroll arbeidet. Når det gjelder regelverk til vern for arbeidstakere mot radoneksponering, er det arbeidsgiver som er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. eks. vaktmester, vaskehjelp eller innleid arbeidskraft. Noen borettslag/sameier har også utleieboliger som gjør at de er lovpålagt å utføre radonmåling og utbedring innen 1.1.2014.

Arbeidsmiljøloven § 4-1 setter generelle krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Etter arbeidsmiljøloven § 3-1 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge, risikovurdere, utarbeide planer og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes.

Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5 pkt. 6 pålegger arbeidsgiver å kunne dokumentere at det er foretatt en kartlegging av farer i virksomheten. Når det gjelder eksponering for radon på arbeidsplassen, innebærer dette at arbeidsgiver har plikt til å vurdere radonnivå på arbeidsplasser og i arbeidslokaler, noe som vanligvis krever måling.

Radonmåling i blokk: 

  • Måling bør gjennomføres i alle leiligheter med direkte bakkekontakt.
  • Foruten disse skal 10- 20% av leilighetene i etasjen over i hver blokk måles
  • Man bør også måle i leiligheter som har byggmateriale med mulig høy radonkonsentrasjon, samt i leiligheter som ligger ved siden av heiser eller ventilasjonskanaler
  • Minst en leilighet i hver etasje må måles
  • Minst to sporfilmer skal plasseres i leiligheten, på soverom og stue i måleperioden
  • Utfør målingen helst mellom 1. oktober – 1. april i minst 2-3 måneder

I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig 90 % av tiden innendørs. Radon i inneluft vil derfor kunne ha betydning for allmennhelsen. Ut fra tallene fra WHO har Statens Strålevern estimert at radon i bygninger er en medvirkende årsak til ca. 300 nye lungekrefttilfeller i Norge pr. år. På denne bakgrunn lanserte regjeringen i 2009 en nasjonal strategi med mål om at radonkonsentrasjon i alle typer bygninger og lokaler skal ligge under gitte grenseverdier og bidra til å senke radoneksponeringen i Norge så langt ned som praktisk mulig.

For mer informasjon eller bestilling av radonmåling kontakt oss på
tlf. 95 21 70 70 / 90 08 81 04 eller e-post post@hms-internkontroll.no