Næringsbygg

Radonmåling på arbeidsplasser, næringsbygg og offentlige lokaler.

Radontjenesten tilbyr radonmåling på alle typer arbeidsplasser, næringsbygg og offenlige lokaler. Vi utfører både korttids og langtidsmåling av radon.

Måling av radon på arbeidsplassen og næringslokalerI forbindelse med HMS – Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeidet på arbeidsplassen bør alle arbeidsplasser gjennomføre radonmåling hvert 5 år, etter ombygging av ventilasjonsanlegg eller andre byggmessige forandringer.

 

  • Hver bygning skal måles
  • I første etasje med bakkekontakt eller kjelleretasje under bakkenivå skal det plasseres en detektor i minst hvert femte lokale som fungerer som oppholdsrom
  • I etasjer over bakkenivå skal det normalt plasseres minst en detektor i hver etasje med permanente arbeidsplasser og minst en detektor per 500 m²
  • Minst to detektorer skal brukes i hver bygning
  • Helst utfør målingen mellom 1. oktober og 30. april, i 2-3 måneder

I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig 90 % av tiden innendørs. Radon i inneluft vil derfor kunne ha betydning for arbeidstakernes helse. Ut fra tallene fra WHO har Statens Strålevern estimert at radon i bygninger er en medvirkende årsak til ca. 300 nye lungekrefttilfeller i Norge pr. år. På denne bakgrunn lanserte regjeringen i 2009 en nasjonal strategi med mål om at radonkonsentrasjon i alle typer bygninger og lokaler skal ligge under gitte grenseverdier og bidra til å senke radoneksponeringen i Norge så langt ned som praktisk mulig.

Arbeidsgivers plikter:
Når det gjelder regelverk til vern for arbeidstakere mot radoneksponering, er det
arbeidsgiver som er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Arbeidsmiljøloven § 4-1 setter generelle krav til arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet i en virksomhet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

Etter arbeidsmiljøloven § 3-1 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge, risikovurdere, utarbeide planer og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5 pkt. 6 pålegger arbeidsgiver å kunne dokumentere at det er foretatt en kartlegging av farer i virksomheten. Når det gjelder eksponering for radon på arbeidsplassen, innebærer dette at arbeidsgiver har plikt til å vurdere radonnivå på arbeidsplasser og i arbeidslokaler, noe som vanligvis krever måling. For arbeidsplasser og lokaler som befinner seg høyere enn 3. etasje kan man gå ut fra at radonnivået er marginalt og man ikke trenger måling.

Arbeidstilsynet kan også pålegge arbeidsgiverne å utføre slik måling dersom dette anses nødvendig for en fullgod kartlegging av arbeidsmiljøet. Last ned Arbeidstilsynets veiledning om radonstråling på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynet har i dag ingen egne forskriftsfestede grense- og tiltaksverdier for radon på arbeidsplasser og arbeidslokaler. For å vurdere om arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig kan arbeidsgiver benytte anbefalte radonnivåer for bygninger gitt av Statens Strålevern som element i den totale vurderingen. Arbeidsgiver har plikt til å gjennomføre tiltak der arbeidsmiljøet med bakgrunn i kartlegging, måling og vurdering ikke er fullt forsvarlig

For mer informasjon eller bestilling av radonmåling kontakt oss på
tlf. 95 21 70 70 / 90 08 81 04 eller e-post post@hms-internkontroll.no